Erfbelasting

Wanneer u een erfenis ontvangt, kan het zijn dat u hier erfbelasting over moet betalen (het vroegere  successierecht). Hoe hoog deze erfbelasting is, is afhankelijk van de relatie tot degene die is  overleden en van de waarde die u ontvangt.  Wanneer moet u erfbelasting betalen? Wanneer  de overledene op het moment van overlijden in Nederland woonde of nog geen 10 jaar buiten Nederland woonde maar wel de Nederlandse nationaliteit had, dan moet u erfbelasting betalen. Omdat het een ingewikkelde materie is kunt u zich altijd aanmelden voor een kosteloos gesprek. Onze financieel planners, zullen u kosteloos, onafhankelijk en vrijblijvend te woord staan. Een persoonlijk gesprek kunt u aanvragen via het contactformulier van Consumentenprogramma.nl

Inhoudsopgave ‘Erfbelasting’

– Vrijstellingen erfbelasting
– Erfbelasting Tarieven
– Het erven van (on)roerende zaken/goederen
– Belastingdienst erfbelasting
– Erfbelasting terugvorderen

Vrijstellingen erfbelasting

Vrijstelling van erfbelasting kunnen gelden voor een gedeelte van de erfenis.  De hoogte van deze  belastingvrijstelling hangt af van de hoedanigheid van uw relatie tot de overledene. Partners bijvoorbeeld genieten een hogere vrijstelling dan kinderen. U kunt bij de Belastingdienst het volledige overzicht inzien van de vrijstellingen die gelden bij erven. In sommige situaties hoeft u helemaal geen erfbelasting te betalen.  Bijvoorbeeld voor: overlijdensuitkeringen (bv als de overledene een AOW-uitkering of Anw-uitkering ontving);eenmalige uitkering van de werkgever bij overlijden; als de overledene in het buitenland woonde; een algemeen nut beogende instelling (ANBI) een erfenis ontvangt ; een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) een erfenis ontvangt. Bij de Belastingdienst kunt u informeren wanneer u geen erfbelasting hoeft te betalen.

Erfbelasting Tarieven

Hoeveel erfbelasting u moet betalen hangt af van o.a. uw relatie tot de overledene; de hoogte (waarde) van de erfenis; hoe de erfenis is opgebouwd (onroerend goed, spaargeld etc.) Het percentage  is minimaal 10% en het maximale percentage is 40%. Deze tarieven gelden vanaf het jaar 2010, daarvóór was er sprake van meer verschillende percentages. Vóór 2010 was het percentage minimaal 5% en maximaal 68%. Als er sprake is van hogere erfenissen zijn de nieuwe percentages voordeliger.

Het erven van (on)roerende zaken/goederen

Het is natuurlijk niet zo dat er alleen geld geërfd kan worden, ook de bezittingen van de overledene kunnen worden geërfd  zoals bijvoorbeeld een huis, auto of televisie. Bij roerende zaken zoals een auto of televisie is de dagwaarde beslissend, en niet de waarde die de inboedelverzekering er aan toekent. Voor de waarde van een huis is de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) bepalend. Wanneer er schulden zijn van de overledene schulden. Er kan sprake zijn van schulden bij het moment van overlijden van de erflater. Als er voor gekozen wordt door de om de erfenis te accepteren en blijkt dat er meer schulden zijn dan vermogen, dan moeten de erfgenamen voor deze schulden opdraaien. Verstandig is daarom de erfenis te verwerpen als blijkt dat de overledene meer schulden heeft dan bezittingen. In het voorkomende geval dat er geen duidelijkheid is of er meer schuld is dan bezittingen dan zou u de erfenis onder voorbehoud kunnen aanvaarden. Dit wordt beneficiair aanvaarden genoemd en moet u kenbaar maken. De notaris is hier de aangewezen persoon om u verder te helpen in dit traject. Belastingdienst erfbelasting

Belastingdienst erfbelasting

De Belastingdienst stuurt bij overlijden een condoleancebrief en een antwoordkaart naar het adres van degene die is overleden. De Belastingdienst laat aan de persoon die de zakelijke afwikkeling doet van de overledene via de antwoordkaart weten wie de contactpersoon voor de erfbelasting is. Vervolgens gaat alle post over de erfbelasting naar deze contactpersoon. Ook het aangifteformulier wordt naar deze persoon gestuurd. Ook moeten alle erfgenamen aangifte erfbelasting doen. Zij kunnen 1 persoon aanwijzen die aangifte doet voor alle erfgenamen. De aangifte erfbelasting wordt gedaan door het in vullen van het aangifteformulier, dit te ondertekenen en op tijd terug te sturen. Kosten die aftrekbaar zijn van de erfenis.  De overledene wordt begraven of gecremeerd. Deze kosten hiervan zijn volledig aftrekbaar van de erfenis. Het is niet zo  dat de uitvaart betaald hoeft te worden door de erfgenamen. Wanneer  de overledene een uitvaartverzekering heeft afgesloten dan moeten de kosten van de begrafenis/crematie in mindering te worden gebracht op de uitkering uit de polis die men heeft ontvangen van de verzekeringsmaatschappij.  Wanneer blijkt dat er bij de erfenis een negatief uitkomt, zou het kunnen zijn dat de opdrachtgever voor de uitvaart aansprakelijk wordt gesteld voor de gemaakte kosten. Met de Rekentool erfbelasting van de Belastingdienst kunt u zelf uitrekenen hoeveel erfbelasting u moet gaan betalen

Erfbelasting terugvorderen

Voor iedereen die een erfenis (nalatenschap) ontvangt geldt dat er erfbelasting moet worden  betaald, tenzij uit de waarde van de erfenis blijkt dat deze onder de vrijstelling blijft. Als de Belastingdienst vindt dat iemand erfbelasting moet betalen, stuurt deze het Aangifteformulier Erfbelasting naar een van de erfgenamen.  De Belastingdienst maakt een verschil tussen privé- en ondernemersvermogen voor de hoogte van de vrijstelling. De rechtbank in Breda heeft onlangs de uitspraak gedaan dat er een onaanvaardbaar groot onderscheid bestaat tussen erfbelasting op privé- en ondernemersvermogen. Deze uitspraak zou in kunnen houden dat de Belastingdienst erfgenamen in privé moet gaan terugbetalen. Deze uitspraak van de rechtbank Breda betekent dat er sinds 1 januari 2005 (datum waarop de regelgeving van kracht werd) tot vandaag de dag op onrechtmatige gronden erfbelasting (het vroegere successierecht) is geheven op privé vermogens. De Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) is een procedure gestart om de te veel betaalde belasting terug te vorderen.

Hierbij geldt het volgende:
Wanneer u in tussen 2005 tot en met 2009 een erfenis heeft gehad, is de vrijstelling 75% ongeacht de waarde van de erfenis. U heeft dan dus over 75% van de erfenis te veel aan erfbelasting (het vroegere successierecht) betaald.  Wanneer u tussen 2010 en vandaag een erfenis heeft ontvangen, is de vrijstelling 100% tot een waarde van 1.000.000 euro. U heeft dan dus over het volledige bedrag van uw erfenis te veel aan erfbelasting betaald.  Uit de uitspraak van de rechtbank blijkt dus dat deze heeft bepaald dat je ook privépersoon recht hebben op deze vrijstellingen, ongeacht of het geld afkomstig is uit een zakelijke of private nalatenschap. Voor u is het dus van groot belang (gezien deze uitspraak) dat u snel actie onderneemt. Het (Belasting)recht kent zogeheten termijnen waardoor het noodzakelijk is voortvarend te handelen en zo snel mogelijk de juiste stappen te zetten, zodat u aanspraak kunt maken op uw rechten, deze niet verliest en nog een reële kans maakt om uw te veel betaalde geld terug te krijgen.

Externe informatie over de erfbelasting kunt u vinden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Erfbelasting